|

OPENtot 18:00
OPENtot 18:00

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens.

Over ons
Wasstraat de Meern is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van jou ontvangen. 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Voor het leveren van onze diensten en/of producten (het uitvoeren van onze overeenkomst) hebben we bepaalde gegevens van jou nodig. Wij gebruiken alleen jouw persoonsgegevens voor duidelijk omschreven doelen en op basis van een wettelijk grondslag, namelijk:
*Uitvoeren van onze overeenkomst met betrekking tot de waspas(sen). 
*Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, hiermee wordt bedoeld de regeling omtrent het incasseren (SEPA) en de fiscale wetgeving. 
*Voor marketingactiviteiten om jou te kunnen benaderen via email of pushberichten. 
*Profiling, wij gebruiken jouw persoonsgegevens en transactiehistorie om een best passende actie of bericht te kunnen sturen. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wasstraat de Meern  kan onder meer de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum (t.b.v. van een verjaardag attentie), e-mailadres (gebruiken wij om jou relevante en actuele informatie en gerichte acties te kunnen sturen), NAW (toezending gewonnen prijzen), kenteken voertuig (gebruiken wij om jouw transacties te kunnen koppelen aan jouw persoonsgegevens), bedrijfsnaam (gebruiken wij in geval van bedrijven t.b.v. verkoop van wasbonnen), BTW nummer (fiscale wetgeving) of andere gegevens die u als gebruiker van onze wasapp prijsgeeft. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals datum en tijd van uw bezoek. We bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Als we jouw toestemming nodig hebben
Als we jouw gegevens op basis van toestemming verwerken dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dat kan je gemakkelijk doen door ons een email te sturen met je gegevens en welke gegevens je niet meer door ons wil laten verwerken. Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.

Met wie delen we persoonsgegevens?
In een aantal gevallen verstreken we jouw gegevens aan externe partijen. Bijvoorbeeld overheidsinstanties of externe dienstverleners die ons helpen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. 
Verwerkers die ons helpen met het verwerken van jouw persoonsgegevens mogen jouw gegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten die zij aan ons leveren. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.  

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?
Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Beveiliging
We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult op de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Camerabeveiliging
Ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen zijn onze wasstraten, kantoor en terrein beveiligd met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze wasstraat vestiging wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera’s niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

Geheimhouding
Al onze medewerkers en externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Daarom krijgen alleen bepaalde medewerkers toegang tot jouw gegevens.

Waar slaan we jouw gegevens op?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Als we (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, dan zorgen we voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door speciale contacten die dit waarborgen te gebruiken. 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren. 

Jouw rechten 
Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van dit privacy statement. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:
·       Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);
·       Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
·       Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);
·       Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);
·       Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);
·       Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen (zie contact). We reageren binnen 14 dagen op jouw verzoek. 

Klachten
Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Mocht je vragen hebben over dit privacy statement of gebruik willen maken van jouw rechten als betrokkenen, dan kan je schriftelijk contact opnemen met:

Wasstraat de Meern Boteyken 215

3454 PD Utrecht

Info@wasstraatdemeern.nl


Stofzuigplein

Na het auto wassen kunt u gratis uw auto van binnen stofzuigen. op ons overdekte stofzuigernplein kunt u ook gratis uw banden oppompen en een luchtspuit gebruiken om het stof of viezigheid op de moeilijkste kanten weg te halen in de binnenkant van uw auto.

Heeft u advies of hulp nodig, vraag het aan één van onze medewerkers