|

GESLOTEN
GESLOTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Wasstraat De Meern 

Algemeen 

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten van Wasstraat De Meern. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien deze door Wasstraat De Meern schriftelijk zijn bevestigd. 

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Wasstraat De Meern: onderneming die zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen. cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van Wasstraat De Meern. 

Artikel 1 Uitleg gebruik
cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie van Wasstraat De Meern te informeren over het juiste gebruik ervan. 

Artikel 2 Instructies
cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van Wasstraat De Meern mondeling of door gebaren worden gegeven. 

Artikel 3 Geschiktheid van het voertuig:
Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie van Wasstraat De Meern als het voldoet aan de volgende eisen: – het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door Wasstraat De Meern is aangegeven dat de autowasinstallatie geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken. – de op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (hoogte, breedte, lengte) mogen niet worden overschreden. – het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker Wasstraat De Meern om advies te vragen. cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van Wasstraat De Meern te melden. 

Artikel 4 Was resultaat
Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd. 

Artikel 5 Klachten
In geval van een klacht of indien het was resultaat niet is zoals cliënt (gezien Artikel 4) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van Wasstraat De Meern aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het was resultaat door Wasstraat De Meern gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door Wasstraat De Meern te kiezen programma. 

Artikel 6 Schade
Wasstraat De Meern is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was) middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij Wasstraat De Meern of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is Wasstraat De Meern niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3. Wasstraat De Meern honoreert bij vermeende aansprakelijkheid geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van Wasstraat De Meern. Indien cliënt van mening is dat Wasstraat De Meern aansprakelijk is, kan hij zich door middel van een aansprakelijkheidsstelling wenden tot het bedrijf met het verzoek om een lijst te overleggen met schade-experts die zich over de kwestie kunnen buigen. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan een der experts een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de vermeende aansprakelijkheid van Wasstraat De Meern. Partijen volgen de conclusie uit deze schaderapportage op, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden -op eigen kosten- een contra expertise heeft laten uitvoeren, dat de conclusies uit het eerdere expertise rapport (grotendeels) niet onderschrijft. In dat geval zal er – wederom op kosten van ongelijk- een derde rapport worden opgesteld, door een expert die de beiden experts samen hebben aangewezen. Dit rapport zal bindend zijn, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het derde rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over de vermeende aansprakelijkheid van Wasstraat De Meern te vragen. 

Artikel 7 Weigeren van klanten
Wasstraat De Meern kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat. 

Artikel 8 Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier  worden door Wasstraat De Meern verwerkt, in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan Wasstraat De Meern: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen, de cliënt een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele was-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij Wasstraat De Meern aan te tekenen verzet gehonoreerd. 

Artikel 9 Waspas met tegoed 

De waspas met tegoed betreft een saldokaart van Wasstraat De Meern waaraan een vooruit door de cliënt betaald en toegewezen saldo gekoppeld is. Het tegoed op de waspas is 2 jaar geldig en niet rentedragend. Het saldo dat cliënt heeft toegewezen aan zijn of haar waspas is niet inwisselbaar tegen contanten. 

De waspas blijft te allen tijde eigendom van Wasstraat De Meern. cliënt is gehouden de waspas(sen) op eerste verzoek van Wasstraat De Meern bij Wasstraat De Meern in te leveren; indien cliënt hiermee in gebreke blijft is cliënt aan Wasstraat De Meern een direct opeisbare boete van 5,00 per waspas verschuldigd. 

De eventueel bij de waspas behorende PIN-code is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. cliënt is verplicht ten aanzien van de PIN-code geheimhouding te betrachten. Dit brengt onder meer met zich mee dat de cliënt deze code niet op de waspas mag vermelden of daarbij mag bewaren. 

De toepassingsmogelijkheden van de waspas kunnen door Wasstraat De Meern te allen tijde worden beperkt, opgeschort, gewijzigd, dan wel beëindigd, zonder dat cliënt daaraan jegens Wasstraat De Meern enig recht (zoals een recht op schadevergoeding) kan ontlenen. 

In geval van verlies, diefstal, misbruik, vervalsing ed. van de waspas dient cliënt dit onverwijld na ontdekking aan Wasstraat De Meern te melden. Wasstraat De Meern zal vervolgens zo spoedig mogelijk tot blokkering van de waspas overgaan. cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik (zoals in geval van verlies, diefstal, misbruik, vervalsing e.d.) van de waspas. Ook de kosten verbonden aan de vervanging van de waspas ad. 5,00 komen voor rekening van cliënt. 

Stofzuigplein

Na het auto wassen kunt u gratis uw auto van binnen stofzuigen. op ons overdekte stofzuigernplein kunt u ook gratis uw banden oppompen en een luchtspuit gebruiken om het stof of viezigheid op de moeilijkste kanten weg te halen in de binnenkant van uw auto.

Heeft u advies of hulp nodig, vraag het aan één van onze medewerkers